UWV voorziet meer dan 1 mln vacatures, MBO Raad wijst naar kabinet
13 november 2017
Relatief weinig R&D-investeringen en vrouwelijke onderzoekers in Nederland
13 november 2017
Laad alles

Provincies in 2018: campussen, revolverende fondsen en netwerken

AMSTERDAM – Steeds meer provincies vervangen traditioneel beleid voor bedrijventerreinen door beleid gericht op campussen en thematische bedrijvenparken. Ook wordt meer ingezet op financiële instrumenten voor het mkb en op launching customership.

Dat blijkt uit een quick scan door NAEVO van de twaalf provinciebegrotingen voor 2018. Noord-Brabant lijkt het verst te gaan in zijn transitie van oud naar nieuw bedrijventerreinenbeleid: traditionele herstructurering wordt geheel losgelaten en de focus ligt op bestaande en nieuwe campussen. Daarbij gaat het niet alleen om Brainport Industries Campus en de Automotive Campus (Helmond) maar ook om bijvoorbeeld Metalot (Budel), Green Chemistry Campus (Bergen op Zoom) en het Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland (Dinteloord). Overijssel verschuift de aandacht naar zogeheten Topwerklocaties. In Twente zijn er vier als zodanig bestempeld, in west-Overijssel zullen die in 2018 worden geselecteerd. Gelderland investeert in de Wageningen Campus, versnelt de ontwikkeling van Noviotech Campus en Radboud Campus (Nijmegen) maar gaat de kansen voor Arnhem verkennen. Limburg concentreert het economisch beleid op de vier campussen die verbonden zijn aan Brightlands. Friesland wil de Dairy Campus in Leeuwarden uitbouwen naar Dairy Valley, en verwacht veel van de Fryslân Campus van de Rijksuniversiteit Groningen. In Zeeland krijgt de Campus Zeeland verder vorm. Eerder uitte lector Cees-Jan Pen (Fontys) kritiek op deze accentverschuiving van bedrijventerreinen naar campus.

Noord-Brabant zet in op een mkb-plusfaciliteit voor financiering van innovatieve, snelgroeiende bedrijven en trekt hiervoor € 60 mln uit. Door dit in te zetten als cofinanciering moet er ook geld kunnen vrijkomen via Invest-NL, de Europese Investeringsbank en het Europees Investerings Fonds. Zo wordt de Brabantse inzet vertienvoudigd. Gerekend wordt op vier tot zes deals per jaar, en de potentiële directe werkgelegenheidseffecten worden geschat op 600 nieuwe banen per jaar. Overijssel start nader onderzoek naar een mkb-financieringsfaciliteit. Uit gezamenlijk onderzoek met de provincie Gelderland naar de beschikbaarheid van financiering bleek dat dit in Overijssel een groter probleem is dan in Gelderland, vooral in de startup- en groeifase. Voor beide provincies werd een groot tekort aan innovatiefinanciering gesignaleerd. Limburg kondigt in zijn begroting een uitbreiding van het financieringsinstrumentarium voor mkb aan, maar gaat onderscheid maken tussen instrumenten voor het brede mkb en campusgerelateerd mkb. In Friesland gaat het Doefonds verder als Friese Ontwikkelingsmaatschappij, waarbij de taken worden uitgevoerd door de NOM.

Overijssel en Friesland willen serieus aan de slag als aanjager van innovatie door een grotere rol te nemen als ‘launching customer’. Tenslotte spelen provinciegrensoverschijdende netwerken als een rode draad door de begrotingen. Via RegMedxB, een virtueel kennisinstituut op het gebied van regeneratieve geneeskunde, werken Limburg, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Vlaanderen samen. Het Vanguard Initiative bundelt Europese regio’s die bottom-up hun industriële structuur vernieuwen; in Nederland zijn de Randstad, de oostelijke en de zuidelijke provincies hierbij aangesloten. De drie noordelijke provincies hebben zoveel goede ervaring opgedaan met hun collectieve campagne voor de Tesla-fabriek dat ze het gezamenlijke merk TOPDUTCH voortzetten.

Comments are closed.